Nasza szkoła uczestniczy w programie „Aktywna tablica”.

„Aktywna tablica” to Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"

W ramach programu rządowego Aktywna Tablica 2020-2024 edycja 2022 dnia 29 grudnia 2022 r. w Liceum Ogólnokształcącym nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich zostało zainstalowanych 7 projektorów krótkoogniskowych. Zakupiony sprzęt uruchomiono oraz zintegrowano z infrastrukturą szkolną.

Nowoczesny sprzęt pozwoli na stosowanie TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.

Program Aktywna Tablica umożliwia wyposażenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w nowoczesne technologie: sprzęt, narzędzia i programy multimedialne. Wspiera rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów przygotowując ich do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Przystąpienie do Programu łączy się z obowiązkiem zrealizowania przez szkołę następujących zadań:

 1. uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;
 2. uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
  • udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
  • zorganizowaniu w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
  • dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;
 3. wyznaczenie szkolnego e-koordynatora (którego zadaniem jest koordynacja działań  w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK;
 4. wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu;
 5. sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie, obejmującego zadania z pkt 1-4 oraz:
  • ocenę wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się,
  • charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu;
 6. wypełniania ankiet dotyczących realizacji Programu;
 7. udziału w badaniach na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji Programu.

Za sprawną realizacji Programu odpowiedzialny jest e-koordynator pan Kamil Prozorowski. Na cały rok szkolny koordynator projektu, pan Kamil Prozorowski zaplanowała działania związane z wykorzystaniem TIK w edukacji.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ W RAMACH MIĘDZYSZKOLNEJ SIECI WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI STOSUJĄCYCH TIK „ Aktywna tablica”

Szkoły biorące udział w sieci:

 • Zespół Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie.
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komenskiego w Lesznie


16.03.2023 - Spotkanie organizacyjne sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu. Omówienie narzędzia Genially -

17:00 - 19:15

12.06.2023 - Wymiana doświadczeń nt. programu Aktywna Tablica. Współczesne problemy technologiczne, sztuczna inteligencja i jej wpływ na rynek pracy - 17:00 - 19:15

19.06.2023 - Podsumowanie działań w programie Aktywna Tablica. Wykorzystanie TIK w metodzie aktywizującej open space. - 16:15 - 17:00

LEKCJE OTWARTE

2023-04-04 - Zmiany w przemyśle na świecie - Geografia - Marcin Niedzielski
2023-04-20 - Człowiek nietuzinkowy – zagubiony romantyk w świecie pozytywistów. Charakterystyka Ignacego Rzeckiego. - Język polski -
Danuta Krzystofik
2023-05-18 - Zastanowimy się, czy aktualne są słowa szesnastowiecznego poety dotyczące osób sprawujących władzę, porozmawiamy na temat
dekalogu polityka, lidera... - Język polski - Edyta Zarembska-Marciniak
2023-05-25 - Czynniki wpływające na stan techniczny pojazdu. - Planowanie realizacji procesów transportowych i spedycyjnych - Jakub Grzelak
2023-05-30 - Okrąg opisany na trójkącie. - Matematyka - Jarosław Kuderski
2023-06-05 - Rewitalizacja i działania proekologiczne - Geografia - Marcin Niedzielski
2023-06-07 - Pole równoległoboku i rombu. - Matematyka - Magdalena Dudak
2023-06-14 - Dzienna rutyna oraz odczytywanie godzin w języku hiszpańskim - Język hiszpański - Olga Piotrowska-Peña
2023-06-16 - Traktat wersalski - Historia - Małgorzata Marcinkowska
2023-06-16 - Funkcja liniowa - Matematyka - Barbara Szumacher


NAUCZYCIELE BIORĄCY UDZIAŁ W SIECI

KamilProzorowskiZespół Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie
EwaBorowikZespół Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie
KrzysztofMoczyńskiZespół Szkół nr 4 w Lesznie
MichalWawrzyniakZespol Szkol im. Powstancow Wielkopolskich w Lesznie
MarcinNiedzielskiZespół Szkół Ekonomicznych
HannaWojtkowiakZespół Szkół nr 4
AgnieszkaWojtkowiak-KochańskaZespół Szkół Ekonomicznych
MonikaRaczkowskaZSE
DominikaGryczZespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie
KatarzynaDworczak ZSE
JustynaGroblewiczZespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie
PaulinaKluczykZespół Szkół Ekonomicznych
Paulina KluczykZespół Szkół Ekonomicznych
EwaNowacka-WieczorekZespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kasprowicza
JoannaKozak-KaczmarekZespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

SCENARIUSZE ZAJĘĆ

Scenariusze opracowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie. 

Scenariusze opracowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komenskiego w Lesznie.

Scenariusze opracowane przez Zespół Szkół Nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie:

Scenariusz lekcji matematyki z wykorzystaniem TIK - RÓWNANIA KWADRATOWE

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego z wykorzystaniem TIK

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

SCENARIUSZ LEKCJI HISTORII - POCZĄTKI FEUDALIZMU

Scenariusz lekcji chemii – Reakcje chemiczne - zapisy reakcji i równania jonowe