Deklaracja dostępności


Wniosek o zapewnienie dostępności informacyjno komunikacyjnej


Deklaracja dostępności

Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-02-08.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-03-10.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłącznie wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Hanna Wojtkowiak.
 • E-mail: administracja@zs4-leszno.pl
 • Telefon: 65 529 95 34

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich
 • Adres: Zespół Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich, 64-100 Leszno, ul. Kurpińskiego 2
 • E-mail: sekretariat@zs4-leszno.pl
 • Telefon: 65 529 95 34

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza.

Dostępność architektoniczna

Wejście główne  do budynku szkoły znajduje się od ulicy Kurpińskiego 2 i nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek posiada dwa boczne wejścia do szkoły dla uczniów.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Korytarze nie są specjalnie dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych. Na kondygnacje prowadzą schody, wyposażone w poręcze. We wszystkich budynkach brak jest pochyleń i i platform, jak również nie występuje dostępność informacji głosowych i pętli komunikacyjnych.  

Do budynków szkoły można wejść z psem asystującym  lub psem przewodnikiem. Pomoc w poruszaniu się po budynkach szkoły osobom ze specjalnymi potrzebami świadczy wyznaczony pracownik. 


Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Zespole Szkół nr 4


Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego Zespół Szkół nr 4

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego Branżowa Szkoła I stopnia

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego Technikum nr 4

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego Liceum nr 4