TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ

Technik inżynierii sanitarnej to wysokiej klasy specjalista z zakresu projektowania i nadzorowania wykonania sieci instalacji wyposażenia sanitarnego domów mieszkalnych, budynków biurowych lub zakładów przemysłowych. W dziedzinie ochrony środowiska zajmuje się technologią uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania odpadów, nadzoruje utrzymanie prawidłowego funkcjonowania wyposażenia sanitarnego budynków, sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych.
KLASA STRAŻACKA, MUNDUROWA OBJĘTA INNOWACJĄ Z ZAKRESU POŻARNICTWA W RAMACH KTÓREJ, ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA W STRAŻY POŻARNEJ, ZAJĘCIA Z ZAKRESU RATOWNICTWA I DODATKOWE LEKCJE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.

TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ:

 • Posługuje się dokumentacją techniczną oraz wykonuje szkice i rysunki instalacji i sieci sanitarnych, grzewczych i gazowych,
 • Projektuje wyposażenie sanitarne budynków, odcinków sieci cieplnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych,
 • Prowadzi budowy lub nadzór techniczny instalacji i urządzeń sanitarnych stanowiących wyposażenie budynku,
 • Lokalizuje i usuwa wadliwie działające wyposażenie sanitarne budynków,
 • Nadzoruje eksploatacją sieci wodociągowych,
 • Organizuje brygady wykonawcze oraz prowadzi budowy sieci gazowych,
 • Dobiera materiały, narzędzia, sprzęt i maszyny do wykonania instalacji sanitarnych w budynkach oraz sieci komunalnych w terenie,
 • Przeprowadza kontrole jakości wykonania robót instalacyjnych i sieciowych oraz zgodności z dokumentacją techniczna i postanowieniami prawa budowlanego,
 • Sporządza kalkulację robót instalacyjnych i sieciowych, kosztorysów i ofert przetargowych,
 • Przeprowadza próby szczelności i ciśnienia wykonanych instalacji budowlanych i sieci komunalnych.

Zawód technik urządzeń sanitarnych obejmuje następujące kwalifikacje:

 • BD.05 - Wykonywanie robót związanych z budową,  montażem i eksploatacją  sieci oraz instalacji sanitarnych
 • BD.22 - Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.
 • NAUKA ZAWODU TRWA 5 LAT


Przedmiotem zainteresowań technika inżynierii sanitarnej są m. in.:
 • Nowoczesne materiały i technologie stosowane w instalacjach sanitarnych,
 • Tajniki wiedzy dotyczącej wykonywania i eksploatacji instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz sieci komunalnych.

Absolwenci poza przygotowaniem do wykonywania zawodu są przygotowywani także do:

 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • skutecznego poruszania się w zmieniającym rynku pracy,
 • funkcjonowania w swojej branży na rynku zagranicznym.

KARIERA ZAWODOWA

Absolwent może podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej, może prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować:
 • w firmach projektowych,
 • w zakładach ochrony środowiska,
 • w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji,
 • w zakładach energetyki cieplnej,
 • w zakładach gazownictwa,
 • w przedsiębiorstwach instalacyjnych.