TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

  • Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00.
  • Kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły od dnia 26 czerwca 2020 r. do dnia 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00.
  • Kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół do których kandyduje od dnia 31 lipca 2020r. do dnia 4 sierpnia 2020r. do godz. 15.00.
  • Dnia 12 sierpnia 2020 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
  • Od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 14 sierpnia 2020 r. będą wydawane przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych.
  • Od dnia 13 sierpnia 2020 r. do dnia 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 należy dostarczyć zaświadczenie zdrowotne o braku przeciwwskazań do nauki wybranego zawodu. oraz potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.
    • W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15:00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020r.

  • Dnia 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.


TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021