W tym miejscu publikujemy programy nauczania zgodne z podstawą programową kształcenia zawodowego opublikowaną w 2019 roku. Programy te obowiązują wszystkie roczniki, które rozpoczęły naukę w szkole branżowej po 1 września 2019 roku. Każdy Pracodawca powinien zapoznać się z odpowiednim dla siebie programem i realizować go w ramach praktycznej nauki zawodu. Zakres materiału przedstawiony w tych programach obowiązywać będzie na egzaminie czeladniczym lub egzaminie zawodowym kończącym naukę w naszej szkole. Forma egzaminu uzależniona jest od tego czy Pracodawca jest rzemieślnikiem, w myśl obowiązujących przepisów czy nie. Należy także pamiętać, że do ukończenia szkoły branżowej i otrzymania świadectwa ukończenia szkoły podejście do odpowiedniego egzaminu jest obowiązkowe.

Programy opracowane w Ośrodku Rozwoju Edukacji w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.Załączniki: