WZÓR UMOWY O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO (dla pracodawcy, który nie jest rzemieślnikiem)

UWAGA!

Pracodawca zatrudniający młodocianego wie na podstawie dokumentów, czy jego przedsiębiorstwo prowadzi działalność spełniającą, czy niespełniającą definicję rzemiosła.

Pracodawca zawierając umowę z młodocianym powinien wiedzieć jakie wymagania nakładają na niego przepisy ustaw i rozporządzeń.

Pracodawca będący rzemieślnikiem należy do jednej z organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła na zasadzie dobrowolności, ale jeżeli chce zatrudnić młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle zobowiązany jest być członkiem cechu lub izby rzemieślniczej. Pracodawca będący rzemieślnikiem, który nie jest członkiem cechu lub izby rzemieślniczej nie może zawierać z młodocianym umowy w celu przygotowania zawodowego zgodnie z przepisami ustawy o rzemiośle.

5. Rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle obowiązani są spełniać warunki określone odrębnymi przepisami oraz być członkami jednej z organizacji, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3.

Art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3

Organizacjami samorządu gospodarczego rzemiosła są:

1) cechy;

3) izby rzemieślnicze;

 

Ponadto należy wyjaśnić, że Dyrektor szkoły może przyjmować na dokształcanie teoretyczne do szkoły młodocianych skierowanych przez pracodawców będących i niebędących rzemieślnikami i powinien posiadać od pracodawcy informację, który pracodawca jest rzemieślnikiem, a który nie jest rzemieślnikiem, aby wraz z pracodawcą właściwie skierować młodocianych na odpowiedni egzamin przed odpowiednią komisją egzaminacyjną.

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego (dla pracodawcy, który nie jest rzemieślnikiem) - WZÓR

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron - WZÓR

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (1 miesiąc) - WZÓR

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (2 tygodnie) - WZÓR