KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY REKRUTACJI DO SZKOŁY ŚREDNIEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  • Administratorem danych jest Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie,
  • e-mail: sekretariat@zs4-leszno.pl;
  • Inspektorem danych jest Pani Natalia Ratajewska,
  • e-mail: ochronadanychosobowych24@gmail.com;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w przypadku zakwalifikowania w celu rekrutacji dzieci do szkoły, realizacja obowiązku szkolnego;
  • Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;
  • Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. , poz. 1943, 1954, 1985 i 2168 oraz z 2017r. poz. 60, 949 i 1292): Ustawa z dnia 14.12.2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59), ustawa RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech miesięcy po  zakończeniu rekrutacji;
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa oświatowego jw.