Niniejszy staż zostanie zrealizowany we współpracy z Zespołem Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie który otrzymał dofinansowanie dla projektu ,,Nowe kompetencje dzięki stażom zagranicznym” realizowanego ze środków programu  ERASMUS+.

Celem projektu jest pogłębienie przez uczniów posiadanej przez nich wiedzy praktycznej i nabycie nowych umiejętności i kompetencji, które przyczynią się do lepszego przygotowania zawodowego uczniów w zawodach poszukiwanych na lokalnym rynku pracy.

Kto może zgłosić się do udziału w stażu?

Uczniowie I i II klasy szkoły branżowej pierwszego stopnia w zawodzie stolarz.

W jaki sposób mogę się zgłosić?

Zgłoszenia można dokonać poprzez złożenie Formularza Zgłoszeniowego (załącznik 2) uzupełnionego przez ucznia (w przypadku osób niepełnoletnich – rodzica), mistrza szkolącego oraz wychowawcę w sekretariacie szkoły najpóźniej do dnia 16 maja 2022 r. Przed złożeniem formularza należy zapoznać się z Regulaminem stażu (załącznik 1).

Co po złożeniu formularza zgłoszeniowego?

Po upłynięciu terminu przyjmowania Formularzy Zgłoszeniowych i sprawdzeniu ich pod kątem formalnym kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacja
o terminie rozmów kwalifikacyjnych podana zostanie na stronie internetowej szkoły oraz indywidualnie przez Opiekuna stażu ze szkoły.

W jaki sposób wybrani zostaną uczestnicy stażu?

Uczestnicy stażu zostaną wybrani wg. kryteriów oceny, które zostały opisane w regulaminie stażu w §4 pkt 8. Ostateczną punktację kandydatów wg. kryteriów oceny przygotuje Komisja Rekrutacyjna w oparciu o informacje uzyskane od wychowawcy oraz na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Kiedy i jak dowiem się czy zakwalifikowałem/am się do wyjazdu?

Lista uczestników wraz z przyznaną punktacją zostanie podana do informacji w gablocie szkolnej. Ponadto uczestnicy zostaną bezpośrednio poinformowani przez Opiekuna stażu ze szkoły.